BESTÄMMELSER   FÖR SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDETS MÄRKEN

Allmänna bestämmelser

Berättigad att   avlägga prov för pistolskyttemärket är varje svensk medborgare och specialansluten   i förening, ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

Såsom vapen får   användas pistoler och revolvrar enligt bestämmelserna i kapitel 4 i skjuthandboken.   Skjutning för pistolskyttemärket liksom för förbundets övriga skyttemärken skall   ske enligt bestämmelserna i kapitel 6 i skjuthandboken.

Kompetensserier   för samtliga förbundets skyttemärken får skjutas på inomhusbana.

Alla serier skall   skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie får stödhand ej användas. Ej   heller får stöd förekomma i annan form t ex med pistolsnodd. Vid tillämpningsserie   är stödhand tillåten.

Utgångsläget är   med osäkrat vapen riktat mot målet, vid tillämpningsserie dock i 45° mot marken.   Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott.

Skytt som är handikappad   (även tillfälligt) kan av föreningsstyrelse medges att vid märkesprov använda   hjälpmedel som betingas av skadan.

I följande förteckning   har, för enkelhetens skull, endast fordringarna på presterade skjutresultat   medtagits. Övriga bestämmelser om registrering, rekvisition, lösen mm betr resp   märke, kan läsas i skjuthandbokens bilagor 14-27.

Pistolskyttemärke

Brons- och silvermärke   kan erövras under samma kalenderår, silvermärke sedan bronsmärke först erövrats.   Dessa märken bör tillhandahållas av föreningen och utdelas så snart fordringarna   för märkena uppfyllts.

Prov för guldmärket   kan avläggas samma kalenderår som silvermärket erövrats.

                                              För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under

                                              kalenderår vid tränings- eller tävlingsskjutning, anordnad en-

                                               ligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

                                              visat följande prov på skjutskicklighet;

                                              a) att i 3 precisionsserier mot pistoltavla, 25 meters avstånd,

                                                  5 skott, 6 minuters skjuttid, ha uppnått i varje serie minst:

                                              Vapengrupp   A                     B                     C

för bronsmärke                                            32                    33                    34

för silvermärke                                             38                    39                    40

för guldmärke                         43                    45                    46

b) att i 3 tillämpningsserier   

        antingen mot helfigur i frontställning eller helfigur, närstrid, 50 m   avstånd, 6 skott, ut-

        gångsställning stående 45°,

        eller mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30x27 cm), 25 m avstånd,   6 skott, utgångs-

        ställning stående 45°, ha erhållit i varje serie:

       för bronsmärke minst                               5 träff under en skjuttid av 60 sekunder

       för silvermärke                                        6 träff under en skjuttid av 40 sekunder

       för guldmärke, vpngr A och R                 6 träff under en skjuttid av 17 sekunder

                              vpngr B och C                 6 träff under en skjuttid av 15 sekunder

       eller erövrat standardmedalj   i fältskjutning.

För erhållande   av pistolskyttemärke i guld kan serierna under a) och b) ersättas av följande   prov; att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla,   avstånd 25 m, 5 skott, tid för första serien 2½ minut, för andra serien 20 sekunder   och för tredje serien 10 sekunder, uppfyllt följande fordringar;

Vapengrupp                           Poäng sammanlagt i en skjutomgång

       A och R                                                  121

       B                                                            127

       C                                                            130

De tre serierna   i en skjutomgång skjuts i följd med markering mellan serierna. Skjutställningen   stående utan stödhand.

Lägre årtalsmärke

Innehavare av   guldmärke som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller   guldmärkesfordringarna, erhåller lägre årtalsmärke med 1 resp 2 och 3 stjärnor.   Prov för lägre årtalsmärke får påbörjas året efter det, då guldmärket erövrats.

Högre årtalsmärke

Innehavare av   lägre årtalsmärke med 3 stjärnor, som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i   följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna , erhåller högre årtalsmärket   i brons, resp silver och guld. Prov får påbörjas året efter det, då lägre årtalsmärke   med 3 stjärnor erövrats.

Högre årtalsmärke   i guld med stjärnor

Innehavare av   högre årtalsmärke i guld, som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i följd eller   inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller högre årtalsmärke i guld med   1 resp 2 och 3 stjärnor.

Högre årtalsmärke   med krans

Innehavare av   högre årtalsmärke i guld med 3 stjärnor, som under 3 år, oavsett om i följd   eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket i guld med   krans. Den som därefter under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte,   ånyo uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller märket med 1 resp 2 och 3 stjärnor.

Högre årtalsmärke   med emaljerad krans

Innehavare av   högre årtalsmärke i guld med krans med 3 stjärnor, som under 3 år, oavsett om   i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket   i guld med emaljerad krans. Den som därefter under 3 resp 6 och 9 år, oavsett   om i följd eller inte, ånyo uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller märket   med 1 resp 2 och 3 stjärnor. Vid skjutning för årtalsmärke får såsom alternativ   till de tre tillämpningsserierna räknas sådan placering vid riks-, nationell,   landsdels- eller kretstävling i fältskjutning, som berättigar till erhållande   av standardmedalj i brons.

Mästarmärke

Svenska Pistolskytteförbundets   mästarmärke utdelas i tre olika valörer, brons, silver och guld enligt samma   tidsnormer som gäller för lägre årtalsmärke. Innehavare av pistolskyttemärket   i guld som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller   nedanstående kompetensprov, erhåller mästarmärket i brons resp silver och guld.   Prov för mästarmärke får påbörjas året efter det då guldmärket erövrats. De   årliga kompetensproven omfattar:

1. Tävlingsresultat   i banskjutning

2. Serier på egen   skjutbana eller i tävling

3. Tävlingsresultat   i fältskjutning

Kompetensprov   1

Skytt skall ha   uppfyllt en av följande tre prestationer:

a) i rikstävlingen   på hemortens banor ha uppfyllt fordringarna för rikstävlingsmedaljen,

b)  vid riks-,    nationell, landsdels- eller kretstävling i banskjutning, vid två tävlingar ha   uppnått lägst följande poäng:

                        Vapengrupp                           6 serier           7 serier             10 serier

                        A                                           262                  305                  434

                        B                                           272                  317                  450

                        C                                           280                  326                  464

c)  vid riks-,    nationell, landsdels- eller kretstävling i banskjutning ha uppnått resultat   lika med fordran för standardmedalj i brons.

Kompetensprov   2

Skytt skall ha   uppfyllt en av följande tre prestationer:

a)  dels   att i 5 precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket ha uppnått   följande poäng:

                        Vapengrupp                           A                     B                     C

                        poäng per serie                      45                    47                    48

        dels att i 5 tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket,   erhållit 6 träffar i varje serie med följande skjuttider för tillämpningsserierna:

                        Vapengrupp                           A                     B                     C                     R

                                                                   12 sek            9 sek                9 sek                10 sek

b)  att 3   gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25   m, 5 skott, tid för första serien 150 sekunder, för andra serien 20 sekunder   och för tredje serien 10 sekunder, ha uppfyllt följande fordringar:

        Vapengrupp                                           A och R         B                     C

        Poäng sammanlagt i en skjutomgång     126                  132                  135

        De tre serierna i en skjutomgång skjuts i en följd med markering mellan   serierna. Skjutställning stående utan stödhand.

c)  i tio   (10) 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla, avstånd 25 m, tid 3 sekunder per   skott enligt bestämmelserna för snabbskjutning, erhållit 49 poäng i vapengrupp   B och C och 48 poäng i vapengrupp A.

Kompetensprov   3

Skytt skall vid   riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning ha uppnått resultat   lika med fordringarna för standardmedalj i brons.

Mästarmärke   i guld med stjärnor

Innehavare av   mästarmärket i guld, som under 5 resp 10 och 15 år, oavsett om i följd eller   inte, uppfyller fordringarna för mästarmärket, erhåller påbyggnadsmärke med   1 resp 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det   mästarmärket i guld erövrats.

Stormästarmärke

Stormästarmärket   utdelas som erkänsla för utmärkta prestationer vid stora tävlingar under ett   flertal år.

Inteckningspoäng   i stormästarmärket erhålls enligt nedan angivna grunder varvid tabell 1

gäller för tävlingar   åren 1941 - 1971 och tabell 2 fr o m 1972. I rikstävlingen på hemortens banor   räknas poäng i klass 4 åren 1941 - 1944 samt i klass 5 åren 1945 - 1971. Fr   o m 1972 erhålls inte poäng i rikstävlingen.

Vid sammanslagna   tävlingar, t ex då landsdelsmästerskaps- och kretsmästerskapstävling genomförs   vid ett och samma tävlingstillfälle, skall för inteckning i stormästarmärket   placering räknas endast i den tävling, som ger vederbörande skytt högsta inteckningspoäng.

Tabell 1                                                       Poängtabell 1941-1971

                                              Banskjutning    

                       Fältskjutning    

Krets-

mästersk.    

Landsdels-

Mästersk.    

Svenskt         mästersk.    

Rikstävling    

 Krets-

mästersk.

Landsdels-

Mästersk.    

Svenskt         mästersk.    

  2          1    

  3          2  1    

  5          4  3  2  1    

  3          2  1    

  3          2  1    

  5          4  3  2  1    

  10          9  8  7  6  5  4  3  2  1    

Tabell 2                                                       Poängtabell fr o m 1972

                                                            Ban- och fältskjutning    

Antal deltagare         i

resp vapengrupp    

Kretsmästerskap

               poäng    

Landsdelsmästerskap

                poäng    

Svenskt         mästerskap

                Poäng    

                   8  -   20

                 21  -   50

                 51  - 100

                101 – 150

                151 – 200

                201 -     

  1

  2          1

  3          2  1

  3          2  1

  3          2  1

  4          3  2  1    

  1

  2          1

  3          2  1

  4          3  2  1

  5          4  3  2  1

  6          5  4  3  2  1    

  3          2  1

  4          3  2  1

  5          4  3  2  1

  6          5  4  3  2  1

  7          6  5  4  3  2  1

  8          7  6  5  4  3  2  1    

Skytt som nått   30 poäng är berättigad att erhålla märket. Hans/hennes förening skall då, med   stöd av detaljerad meritförteckning, hos Svenska Pistolskytteförbundet föreslå   honom / henne till erhållande av utmärkelsen. (Blanketter för meritförteckning   beställs från förbundsexpeditionen).

Elitmärke

I syfte att stimulera   guldmärkesskyttarna till bl a snabbskytte har ett s k elitmärke instiftats.   Skjutningen, som får utföras med av förbundet godkända vapen, skall ske dels   mot pistoltavla, dels mot snabbskjutningstavla enligt följande grunder;

a)  fem 5-skottsserier   mot pistoltavla, avstånd, 25 meter, tid 6 minuter per serie,

b)  fem 5-skottsserier   mot snabbskjutningstavla, avstånd 25 meter, tid 3 sekunder per skott

       enligt bestämmelserna för snabbskjutning.

Fordringar per   serie:                                   Pistoltavla                      Snabbskjutningstavla

       Bronsmärke                                           45                                  45

       Silvermärke                                           48                                  48

       Guldmärke                                            49                                  49

För den som erövrat   elitmärke i guld finns påbyggnadsmärket guld med kvistar. Endast ett märke kan   under året erövras av skytt och märke av högre valör endast av den som innehar   märke av närmast lägre valör.

Skidskyttemärke

Prov för skidskyttemärke,   som förekommer i valörerna brons, silver och guld, får avläggas endast av den   som tidigare uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons. Följande stipulationer   gäller:

1.  Skidlöpning   på snitslad bana 3 x 2 km. Vapen och ammunition enligt bestämmelserna i

       kap 4 i skjuthandboken medföres under löpningen. Vapnet skall vara oladdat.   Laddning

       får endast ske i eldställning på skjutplatsen.

2.  Skjutning   sker på tre skjutstationer efter 2, 4 och 6 km mot skidskyttetavla, 6 skott   på

       varje skjutstation. Avstånd 25 m. Skjutställning stående, stödhand tillåten.   Stavstöd eller

       annan form av stöd får inte användas.

3.  Poängberäkning;

       Resultatet utgörs av summan av löppoäng och skjutpoäng. Tiden för skjutningen   

       inräknas i åktiden. För varje hel minuts åktid erhålles en poäng. Skjutpoäng   erhålles

       enligt följande tabell:

       Träff inom:                        ring 1 och 2      i ring 3               i ring 4                utanför ring 4

       Skjutpoäng:                      0                        1                        2                        3

4.  Poängfordran                                         Herrar                            Damer

       för bronsmärke, högst                            55                                  61

       för silvermärke, högst                             50                                  56

       för guldmärke, högst                              45                                  51

5.  Silvermärket   kan erövras direkt eller genom att fordringarna för bronsmärket uppfylles under   tre år.

       För att erhålla guldmärket skall skytt under ett föregående år ha erövrat silvermärket.   

       Guldmärket kan även erövras av skytt, som under tre år uppfyller fordringarna   för silvermärke.

6.  Den som   under kalenderåret uppnår lägst 47 års ålder erhåller silvermärke för bronspoäng   och guldmärke för silverpoäng.

       Skytt i sådan ålder som innehar silvermärke är, efter att ha fullgjort bronsmärkesfordringarna   under tre år, berättigad att erhålla guldmärket.

Skidskyttemärke   i guld med stjärnor

Innehavare av   skidskyttemärke i guld, som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i följd eller   inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1   resp 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det   skidskyttemärket i guld erövrats.

Vid avläggande   av prov för guldmärke och påbyggnadsmärken får såsom alternativ till ordinarie   prov räknas sådan placering vid riks-, nationell, landsdels- eller kretstävling   i pistolfältskjutning på skidor som berättigar till standardmedalj i brons.

Springskyttemärke

Prov för springskyttemärket   avläggs efter i princip samma bestämmelser som för skidskyttemärket, varvid   skidlöpning ersättes av terränglöpning på snitslad bana 3 x 1 km samt att skjutningen   utföres efter 1, 2 och 3 km,

Poängfordran                                             Herrar                            Damer

       för bronsmärke, högst                            40                                  46

       för silvermärke, högst                             35                                  41

       för guldmärke, högst                              30                                  36

Springskyttemärke   i guld med stjärnor

Innehavare av   springskyttemärke i guld, som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i följd eller   inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1   resp 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det   springskyttemärket i guld erövrats.

Springskyttemärke   i guld med blå emaljbotten samt med stjärnor

Innehavare av   springskyttemärke i guld med tre stjärnor, som under 3 år, oavsett om i följd   eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller springskyttemärke   i guld med blå emaljbotten. Prov för märket får påbörjas året efter det springskyttemärket   i guld med tre stjärnor erövrats.

Innehavare av   springskyttemärke i guld med blå emaljbotten, som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett   om i följd eller inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke   med 1 resp 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter   det springskyttemärket i guld med blå emaljbotten erövrats.

Fältskyttemärke

Följande stipulationer   gäller:

1.  Prov   för fältskyttemärke får endast avläggas av den som under föregående kalenderår   uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons och som har fyllt 15 år.

2.  Fältskyttemärket   förekommer i valörerna brons, silver och guld samt i guld med en, två eller   tre stjärnor samt med kvistar.

3.  Märkesprov   får avläggas vid riks-, nationella, landsdels- eller kretstävlingar i fältskjutning.

4.  Endast   ett märke kan under året erövras av skytt och märke av högre valör endast av   den som förut löst märke av närmast lägre valör.

5.  För att   erhålla fältskyttemärke krävs att skytten vid tre olika tävlingar under samma   kalenderår uppfyller kraven för resp märke, nämligen:

Antal träff/poäng   i Vapengrupp A

Märke    

                      Tävlingens omfattning

6 stn(36)            7 stn(42)   8 stn(48)   9 stn(54)            10 stn(60)    

Antal poäng         i procent av

 Maximal         poängsumma    

Brons

Silver

Guld    

  19                       22                     25                       29                       32

  23                       27                     31                       36                       40

  27                       31                     36                       41                       46    

                             52

                             65

                             75    

Antal träff/poäng   i Vapengrupp B och C

Brons

Silver

Guld    

  22                       25                     29                       32                       36

  27                       31                     36                       40                       45

  31                       36                     41                       46                       51    

                             60

                             75

                             86    

Antal träff/poäng   i Vapengrupp R

Brons

Silver

Guld    

  20                       23                     27                       31                       34

  25                       29                     34                       38                       42

  29                       34                     38                       44                       49    

                             56

                             70                             80    

6.  Innehavare   av fältskyttemärke i guld, som under 3 resp 6 och 9 år, oavsett om i följd eller   inte, uppfyller fordringarna för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1   resp 2 och 3 stjärnor. Prov för påbyggnadsmärket får påbörjas året efter det   fältskyttemärket i guld erövrats.

Banskyttemärke

Följande stipulationer   gäller:

1.  Prov   för banskyttemärke får endast avläggas av den som under föregående kalenderår   uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.

2.       Banskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld samt i   guld med en, två och tre stjärnor.

3.       Märkesprov får avläggas vid riks-, landsdels-, nationella och kretstävlingar   i ban-skjutning.

4.       Endast ett märke kan under året erövras och märke av högre valör endast   av den, som förut löst märke av lägre valör.

5.    För erhållande av banskyttemärket krävs att skytten vid tre olika tävlingar   under samma kalenderår  uppfyller kraven för respektive märke, enligt   följande;

Poänggränser för   Vapengrupp A

Märke    

Tävlingens         omfattning

             6 serier                          7 serier                          10 serier    

Brons

Silver

Guld    

             194                                226                                322

             231                                269                                383

             262                                305                                434    

Poänggränser för   Vapengrupp B

Brons

Silver

Guld    

             200                                233                                332

             237                                276                                393

             274                                319                                454    

Poänggränser för   Vapengrupp C

Brons

Silver

Guld    

             206                                240                                342

             243                                283                                403

             280                                326                                464    

6.  Innehavare av banskyttemärke i guld, som   i 3 respektive 6 och 9 år, oavsett i följd eller inte, uppfyller fordringarna   för detta märke, erhåller påbyggnadsmärke med 1, 2 resp 3 stjärnor.   Prov för påbyggnadsmärke får påbörjas året efter det banskyttemärke i guld erövrats.

7.       Beställning av märke sedan prov fullgjorts enligt Bilaga 14 i Skjuthandboken.

Märke i Nationell   helmatch

Märket i Nationell   helmatch är instiftat för att öka intresset för ban- och fältskjutning samt   som en introduktion till de internationella grenarna. Skjutningen som utförs   med av förbundet godkända vapen, skall ske dels mot pistoltavla, dels mot snabbskjutningstavla   samt mot fältfigurtavla enligt följande grunder;

a)       fyra 5-skottsserier mot pistoltavla enligt reglerna för pistolskyttemärket.   Provserie tillåten.

b)      fyra 5-skottsserier mot snabbskjutningstavla enligt bestämmelserna i   mom 621-634.

       Provserie tillåten.

c)       fyra 5-skottsserier mot fältfigurtavla, avstånd 25 meter, utgångsställning   stående utan

       stödhand 45 °.   Tid för respektive serie är 20, 16, 14 och 12 sek, i nämnd ordning.

       Skytten väljer själv i vilken ordning målen ska beskjutas. Provserie ej tillåten.

1.       Prov för märke i Nationell helmatch får endast avläggas av den som under   föregående kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.

2.       Märket i Nationell helmatch förekommer i valörerna brons, silver och   guld samt i guld med en, två och tre stjärnor.

3.       Märkesprov får avläggas vid såväl träning som riks-, landsdels-, nationella   och kretstävlingar i Nationell helmatch.

4.       Endast ett märke kan under året erövras och märke av högre valör endast   av den som förut löst märke av lägre valör.

5.  För erhållande   av märke Nationell helmatch krävs att skytten vid två olika tillfällen under   samma kalenderår uppfyller   kraven för respektive märke enligt följande:

Poänggränser för   respektive Vapengrupp

Märke

             Vpgr A                                  Vpgr B                                    Vpgr C    

Brons

Silver

Guld    

             365                                        380                                         390

             435                                        450                                         460

             500                                        520                                         530    

Luftpistolmärke

För erhållande   av luftpistolmärket erfordras att skytt under kalenderåret i 5 precisionsserier   mot 10-ringad internationell luftpistoltavla, 10 skott, skjuttid högst 14 minuter,   har uppnått i varje serie minst:

                                             för bronsmärket                                   66 poäng

                                             för silvermärket                                   76 poäng

                                             för guldmärket                                     88 poäng

Serierna skall   skjutas i stående ställning utan stödhand eller annan form av stöd. Märke av   högre valör får erövras utan hinder av att skytt inte tidigare erövrat märke   av lägre valör. Skytt får under samma kalenderår erövra märken av olika valörer.

Årtalsmärke   med luftpistol

Innehavare av   luftpistolmärket i guld, som ånyo uppfyller fordringarna för guldmärket erhåller   årtalsmärket. Den som därefter under ytterligare 1 resp 2 och 3 år, oavsett   om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfordringarna, erhåller årtalsmärket   med 1 resp 2 och 3 stjärnor. Därefter kan luftpistolmärke i guld med kvistar   erövras. Prov för årtalsmärke får avläggas året efter det då guldmärket erövrades.   Endast ett märke erövras per år och märke av högre valör endast av den, som   innehar märke av närmast lägre valör.

Luftpistolmärke   för ungdom

Märket är av tre   valörer; brons, silver och guld. Dessutom finns påbyggnadsmärke i guld med 1   resp 2 och 3 stjärnor.

Brons-, silver-    och guldmärke kan erövras under samma kalenderår. Märke av högre valör kan erövras   endast av den, som tidigare utlöst märke av närmast lägre valör. Berättigade   att avlägga prov för märke är ungdomar t o m det år de fyllt 13 resp 15 år.   För påbyggnadsmärke krävs medlemskap i förening ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet   eller Svenska Sportskytteförbundet.

Föreningsfunktionär   övervakar och leder all märkesskjutning.

För erhållande   av luftpistolmärke för ungdom erfordras att skytt i 5 10-skottsserier mot internationell   luftpistoltavla, skjuttid 15 minuter per serie, har uppnått i varje serie minst   nedanstående poäng:

T o m 13 år          Sittande med stöd eller             Brons   Silver   Guld     1 stj        2 stj     3 stj

                            stående med stödhand             76        82          88        92          94        97

T o m 15 år          Stående med stödhand             76        80          84        88          90        93

Rikstävlingsmedalj

Berättigad till   rikstävlingsmedaljen i silver är skytt som vid rikstävlingen påhemortens   banor har uppnått ett sammanlagt resultat av minst:

                            Vapengrupp A1                       254 poäng       Vid tävlingen gäller särskild

                            Vapengrupp A2                       248 poäng       indelning inom vapengrupp A

                            Vapengrupp A3                       260 poäng

                            Vapengrupp B                         270 poäng

                            Vapengrupp C                         276 poäng

Skytt i klass   Veteran Y erhåller rikstävlingsmedalj vid ett samlat resultat som med 6 poäng   underskrider ovan angivna resultat och skytt i klass Veteran Ä som med 8 poäng   underskrider ovan angivna resultat.

Skytt som erövrat   silvermedalj och som ånyo uppfyller fordringarna för medaljen under 5 år är   berättigad till rikstävlingsmedalj i guld.

Skytt som erövrat   guldmedalj och som därefter under 5 resp 10 och 15 år ånyo uppfyller fordringarna   är berättigad till guldmedalj med 1 resp 2 och 3 stjärnor.

Skytt som erövrat   guldmedalj med 3 stjärnor och som därefter under 5 resp 10, 15 och 20 år ånyo   uppfyller fordringarna är berättigad till guldmedalj med kvistar och med 1 resp   2 och 3 stjärnor.

Skytt som erövrat   guldmedalj med kvistar med 3 stjärnor och därefter under 5 år ånyo uppfyller   fordringarna är berättigad till guldmedalj med kvistar med blå emaljerad botten.

Rikstävlingsmedalj   skall lösas till fastställt pris.

Skytt måste ha   löst ut rikstävlingsmedalj för att kunna erhålla medalj av högre valör.

Standardmedalj

1.  Svenska   Pistolskytteförbundets standardmedalj utdelas vid kretstävlingar, landsdelstävlingar,   nationella tävlingar och rikstävlingar i ban- och fältskjutning samt i skidskytte-    och springskyttetävlingar.

       Under föregående år erövrade medaljer i det antal som framgår av klassindelningen   kvalificerar skytt till riksmästarklass och deltagande i SM.

       Standardmedalj utdelas i samtliga klasser.

       Vid föreningstävling får medaljen utdelas endast vid en banskjutning,    en fältskjutning, en   springskyttetävling och en skidskyttetävling per år. Sådana erövrade   medaljer gäller inte    som kvalifikation för   märkeskrav, riksmästarklass eller deltagande i SM.

2.  Tävlingens   omfattning;

       Banskjutning: Minst 6 serier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket.

       Fältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje skjutstation.

       Skid- och springskyttetävling enligt bestämmelserna i mom 601-607 i skjuthandboken.

3.  Beräkning   av antal standardmedaljer;

        Banskjutning: Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen, sammanförs   oavsett klasstillhörighet vapengruppvis (A, B, C och Rev). Vid                mästerskapstävling beräknas antalet standardmedaljer enligt resultat efter 7   serier.

        Fältskjutning: Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen, sammanförs   oavsett klasstillhörighet vapengruppvis (A, B, C och R).

        Skidskytte med pistol och springskyttetävling: Deltagarna sammanförs   klassvis (damer resp herrar).

       Sammanföring får inte ske om inte förutsättningen (svårighetsgrad) varit densamma   för alla i gruppen.

        Beräkningsmetod: Berättigad till standardmedaljen i silver och brons   är den bästa niondelen resp bästa tredjedelen av antalet skyttar i varje av   ovanstående grupper (för skidskytte- och springskyttetävling i klasser) samt   de som uppnått samma poängtal resp träffantal som dessa. Vid beräkningen avrundas   till närmast lägre hela tal.

Standardmedalj   i guld

En standardmedalj   i brons ger en poäng och en standardmedalj i silver ger två poäng. För erhållande   av standardmedalj i guld krävs 50 poäng.

Poängen för standardmedalj   registreras hos vederbörlig förening. Med stöd av styrkt meritförteckning beställs   medaljen hos förbundskansliet.

Blankett för meritförteckning   tillhandahålls av kansliet. Medaljen tillhandahålls enbart i förgyllt kontrollerat   silver. Standardmedalj i guld registreras centralt.

Standardmedalj   i guld med överstycke med krans löses vid uppnådda 100, 150, 200, 300, 400 och   500 poäng med ingraverat poängtal. Poängregistrering sker i vederbörande förening.   Medaljen beställs på samma sätt som standardmedalj i guld.

Poängberäkning   för standardmedalj i guld påbörjas i januari 1989.